کتاب شیمی آلی فلزی – عابدینی

14,000 تومان

نویسندگان: دکتر منصور عابدینی – دکتر داور محمدی بقاعی

انتشارات: دانشگاه صنعتی شریف

کتاب شیمی آلی فلزی تألیف دکتر منصور عابدینی و دکتر داور محمدی بقاعی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف به چاپ رسیده است.

این مبحث از علم شیمی در دهه های گذشته توسعه بسیاری داشته و پژوهش های جالب توجهی در این زمینه صورت گرفته است و مجله های علمی معتبری در سطح بین المللی در این رابطه موجود هستند. تاریخ شیمی آلی فلزی همواره شاهد کشفیات غیر منتظره ای بوده است که یکی از این کشفیات مربوط به کشف واکنشگر های گرینیارد است که تهیه و جابه جا کردن آن ها نسبت به آلکیل های آتشگیر روی آسان تر است و به عنوان عوامل آلکیل دار کننده مورد استفاده هستند.

این کتاب با پرداختن به این مبحث که روز به روز به اهمیت آن اضافه میشود سعی در آموزش مفید این بخش از شیمی کرده است که می تواند مورد استفاده دانشجویان دوره کارشناسی شیمی و کارشناسی ارشد قرار گیرد که مطابق برنامه های مصوب برای این دوره هاست و پایان هر فصل تعدادی تمرین و حل آن ها آورده شده تا در درک و فراگیری دانشجویان موثر واقع شود.

 

اطلاعات بیشتر

وزن 520 g
ابعاد 240 × 170 mm
موضوع

شیمی

فهرست

1 مقدمه
کمپلکس های ورنری
اثر ترانس
لیگاند های نرم در برابر سخت
نظریه میدان بلور
نظریه میدان لیگاند
تشکیل پیوند برگشتی
اصل خنثایی بار الکتریکی
انواع لیگاند
مسائل

2 خواص عمومی کمپلکس های آلی فلزی
قاعده 18 الکترون
محدودیت های قاعده 18 الکترون
عدد کوئوردیناسیون و شکل هندسی
اثر های کمپلکس شدن
تفاوت بین فلز ها
مسائل

3 فلز آلکیل ها
آریل ها و هیدرید ها و لیگاند های الکترون ده وابسته

آلکیل ها و آریل های فلز واسطه
لیگاند های  -پیوند شده وابسته
ساختار و پیوند آلکیل ها و آریل های فلز
کمپلکس های فلز هیدرید
کمپلکس های سیگما
مسائل

4 کمپلکس های کربنیل
فسفین
و واکنش های جانشینی لیگاند

فرکانس کششی CO و ساختار مولکولی
سنتز کربنیل های فلز
فسفین ها به عنوان لیگاند
جانشینی تفکیکی
مکانیسم تجمعی
مسائل

5 کمپلکس های لیگاند های  -پیوند شده
لیگاند های  -الکترون ده زنجیری
سنتز کمپلکس های اولفین
استیلن و  -آلیل
ساختار و پیوند در کمپلکس های اولفین
استیلن و  -آلیل
کمپلکس هایی که با لیگاند های  -الکترون ده حلقوی تشکیل می شوند
مسائل

6 افزایش اکسایشی و حذف کاهشی
افزایش همزمان
مکانیسم رادیکالی
مکانیسم یونی
حذف کاهشی
جفت شدن اکسایشی و گسستگی کاهشی
مسائل

7 واکنش جایگیری و واکنش حذفی
واکنش جایگیری شامل CO
جایگیری آلکن ها
جایگیری SO2
واکنش های حذفی

و
مسائل

فصل هشتم: افزایش و ربایش هسته دوستی و الکترون دوستی
افزایش هسته دوستی به CO
افزایش هسته دوستی به لیگاند های پلی اِن و پلی انیل
ربایش هسته دوستی در آلکیل ها
ربایش الکترون دوستی گروه های آلکیل
مسائل

9 کاتالیز و نقش ترکیبات آلی فلزی در پاره ای از صنایع شیمیایی
ایزومری شدن آلکن
هیدروژن دار کردن بی تقارن
هیدروفرمیل دار کردن آلکن
هیدروسیلیل دار کردن
کاتالیزگر های بسپارش پروپیلن
پلی اولفین ها
مسائل

10 شناسایی ترکیبات آلی فلزی
آنالیز شیمیایی
جداسازی
طیف بینی 1H NMR
طیف بینی 13C NMR
طیف بینی 31PNMR
NMR دینامیک در ترکیبات آلی فلزی
انتقال اسپین اشباع
اختلال ایزوتوپی رزونانس
طیف بینی زیرقرمز
بلورشناسی
سایر روش ها

برشی از متن کتاب

نظریه میدان لیگاند:

نظریه میدان بلور تصویر سودمندی به دست می دهد که بیشتر در بحث های کیفی به کار برده می شود. نظریه میدان لیگاند در واقع یک تصویر اوربیتال مولکولی از نحوه تشکیل پیوند و درک خواص الکترونی کمپلکس هاست که با محاسبه های دقیق همراه است. در این مدل اوربیتال s، سه اوربیتال p و پنج اوربیتال d لایه ظرفیت یون مجزا و همچنین شش اوربیتال زوج تنها از یک مجموعه لیگاند های صرفا  -الکترون ده را در یک محیط هشت وجهی پیرامون فلز در نظر می گیریم. از فلز اوربیتال s، سه اوربیتال p و دو اوربیتال d ، که آن را مجموعه dsp ، می نامیم، اختیار می شود و همتای تقارنی هر یک از آن ها از شش اوربیتال زوج تنهای لیگاند ها ساخته می شود. از ترکیب شدن شش اوربیتال فلز با شش اوربیتال لیگاند یک مجموعه پیوندی شامل شش اوربیتال مولکولی و یک مجموعه پادپیوندی شامل شش اوربیتال مولکولی به وجود می آیند که دسته اول در سطح انرژی پایین تر(پایدار شده اند) و دسته دوم در سطح انرژی بالاتر(ناپایدار شده اند) قرار می گیرند. سه اوربیتال d باقیمانده، مجموعه d ، در بین اوربیتال های لیگاند ها همتایی ندارند و ناپیوندی هستند.

Be the first to review “کتاب شیمی آلی فلزی – عابدینی”

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه

14,000 تومان

افزودن به سبد