کتاب دستور زبان فارسی 2 – احمدی گیوی

58,000 تومان

موجود

  • نویسندگان: دکتر حسن احمدی گیوی – دکتر حسن انوری
  • انتشارات: فاطمی

کتاب دستور زبان فارسی (جلد دوم) اثر دکتر حسن احمدی گیوی و دکتر حسن انوری توسط انتشارات فاطمی به چاپ رسيده است.

نخست باید به این پرسش پاسخ گفت که هدف یادگیری دستور زبان چیست؟ می دانیم که اساس یادگیری زبان و درست سخن گفتن و درست نوشتن، تمرین و ممارست است نه آموختن دستور زبان؛ کسی زبان را درست می آموزد که درست بشنود، بسیار سخن بگوید، بسیار بخواند و بسيار بنويسد و البته در همه ی آن ها دقت بگمارد. در این کتاب از دستور زبانی سخن به میان آمده که زبان فارسی امروز مرکز ایران یعنی تهران و زبان نوشتار است نه زبان گفتار. اما از آنجا که متن های کهن فارسی عموماً در مدارس و دانشگاه ها تدریس می گردد، مختصری از دستور تاریخی زبان فارسی نیز در پایان کتاب آورده شده است. یکی از نابسامانی هایی که در کار دستور نویسی هست، آمیختگی گونه های زبان در آن هاست. در ایضاح این نکته باید گفت زبان، از آنجا که پديده ای اجتماعی است در طول زمان همراه با تحوّلات اجتماعی دگرگون می شود. از این رو زبان امروز با زبان پنجاه سال پیش فرق دارد و زبان صد سال پیش با زبان دویست سال پیش با هم یکسان نیستند. مؤلفان این کتاب در سال های پیش، چند دوره دستور زبان فارسی، برای تدریس در مدارس دوره ی راهنمایی، دبیرستان، دانشسراهای مقدماتی و راهنمایی تألیف کرده بودند. برخی از آن کتاب ها، از جمله دستورهایی که برای تدریس در مدارس راهنمایی تألیف کرده اند، هم اکنون جزء کتاب های رسمی وزارت آموزش و پرورش در مدارس تدریس می شود. این کتاب و کتاب دستور زبان فارسی (۱) تلفیقی است از مطالب آن کتاب ها، الّا آن که مؤلفان کوشیده اند از تحقیقات جدید بهره گیرند و از کاستی هایی که در آن کتاب ها راه یافته بود، بپرهیزند.

کتاب “دستور زبان فارسی (۲)” در یازده بخش با عناوین زیر تألیف شده است:

۱مقدمه و تعاریف ۲فعل ۳اسم ۴صفت ۵ضمیر ۶قید ۷شبه جمله ۸نقش نما ۹وندها ۱۰- جمله ۱۱دستور تاریخی

 

اطلاعات بیشتر

وزن570 g
ابعاد235 × 165 mm
موضوع

زبان و ادبیات فارسی

تعداد صفحه

404

قطع

وزیری

نوع جلد

نرم

نوبت چاپ

10

سال انتشار

1399

فهرست

بخش اول: مقدمه و تعاریف

زبان / زبان فارسی / خطِ فارسی / واج / واجگاه / قواعد واجی / هجا / صامت / مصوت / تنوع کابرد نشانه ها / مصوّت مرکّب / قواعد هم نشینی / مقوله های دستوری: جمله، فعل، اسم / ضمیر / صفت / قید / نقش نما / شبه جمله / گروه، واژه، تکواژ / نقش گروه ها و واژه ها: نهاد، مفعول، قید، متمم / مسند / تمیز / منادا / صفت، مضاف الیه، بدل، معطوف، تأکید / مقوله های هفتگانه و نقش ها / تغییر مقوله / ژرف ساخت / رو ساخت

بخش دوم: فعل

فعل / ویژگی های فعل / شخص / شمار ( جمع و مفرد) / صرف فعل / بُن فعل / شناسه / ساده ترین ساخت های فعل / زمان فعل / مصدر / اجزای پیشین فعل / ساختمان فعل / فعل های ساده / فعل های پیشوندی / فعل های پیشوندی مرکب / فعل های مرکب / همکردهای فارسی / راه های تشخیص فعل مرکب / عبارت های فعلی / فعل های ناگذر یک شخصه / عبارت های کنایی / ساختمان فعل های ساده ی فارسی / افعال معروف گروه اوّل / افعال معروف گروه دوم / افعال معروف گروه سوم / افعال معروف گروه چهارم / افعال معروف گروه پنجم / افعال معروف گروه ششم / افعال معروف گروه هفتم / افعال معروف گروه هشتم / مشتقات فعل / ساخت های اسمی و وصفی با بُن ماضی / ساخت های اسمی و وصفی با بُن مضارع / زمان های فعل / زمان تقویمی و زمان دستوری / ماضی ساده ( ماضی مطلق، گذشته ی ساده ) / مهم ترین موارد استعمال ماضی ساده ( ماضی مطلق ) / ماضی نقلی / مهم ترین موارد استعمال ماضی نقلی / حذف فعل کمکی در ماضی نقلی / ماضی استمراری / مهم ترین موارد استعمال ماضی استمراری / ماضی نقلی مستمر / مورد استعمال ماضی نقلی مستمر / ماضی بعید / مهم ترین موارد استعمال ماضی بعید / ماضی ابعد / مهم ترین موارد استعمال ماضی ابعد / ماضی مستمر ( ملموس ) /  موارد استعمال ماضی مستمر ( ماضی ملموس )/ ماضی مستمر نقلی / مضارع / مضارع اخباری / مهم ترین موارد استعمال مضارع اخباری / مضارع التزامی / مهم ترین موارد استعمال مضارع التزامی / مضارع مستمر ( مضارع ملموس ) / مورد استعمال مضارع مستمر / آینده ( مستقبل ) / مهم ترین موارد استعمال آینده / امر / تغییر مقوله در فعل / فعل دعا / گذرا و ناگذر / فعل های دو وجهی / معلوم و مجهول / موارد استعمال فعل و مجهول / فعل ربطی ( اِسنادی ) / فعل کامل و فعل ناقص / فعل های کمکی ( معین ) / فعل های شبه کمکی (شبه معین) / فعل های غیر شخصی / نفی و اثبات در فعل / وجه فعل / فعل وصفی / فعل های لحظه ای و تداومی

بخش سوم: اسم

اسم / ویژگی های اسم / اقسام اسم / اسم جامد، اسم مشتق / اسم خاص، اسم عام / شناس و ناشناس / نشانه های شناس / نکره ی مخصصه / بررسی اسم از جهت شمار: اسم های مفرد، جمع، اسم جمع / اسم جمع / جمع های عربی در فارسی / اسم ساده، اسم مرکب / ویژگی ترکیبی زبان فارسی / انواع اسم های مرکب / اسم ذات، اسم معنی / وابسته های اسم / نخست _ وابسته های پیشین / دوم _ وابسته های پسین / اِتباع / انواع اتباع / اسم آلت / نام آوا / اسم مصغّر / مصدر / مصدر مرخّم / اسم مصدر / اقسام اسم مصدر / مناسبات سه گانه ی کلمه ها / نقش های اسم / کابرد اسم در جمله / نقش نهادی / نهاد مؤوّل / مطابقت فعل / نقش مسندی / نقش مفعولی / نهاد مفعولی / مفعول مؤوّل / نقش متممی / متمم فعل _ متمم قید / نقش ندایی / نقش تمیزی / نقش قیدی / نقش وصفی / نقش اضافی / اقسام اضافه / اضافه ی گسسته / نقش های تبعی / نقش بدلی / فرق بدل با صفت و مضاف الیه / نقش معطوف / نقش تکرار / گروه اسمی

بخش چهارم: صفت

صفت / اقسام صفت / صفت بیانی / ساختار صفت بیانی / اقسام صفت بیانی / صفت ساده / صفت فاعلی / صفت مفعولی / صفت نسبی / صفت لیاقت / صفت ساده _ صفت مرکب / اقسام صفت مرکب / صفت جامد _ صفت مشتق / صفات منفی / درجات صفات بیانی / کابرد صفات برتر و برترین / صفت اشاره / صفت شمارشی / صفت شمارشی اصلی / صفت شمارشی ترتیبی / صفت شمارشی کسری / صفت شمارشی توزیعی / صفت پرسشی / صفت تعجبی / صفت مبهم / صفت پسین / یادآوری / کابرد صفت بیانی / تعدد صفت و موصوف / فرق صفت و موصوف با مضاف و مضاف الیه / کاربرد صفات اشاره / کابرد صفات شمارشی / ممیّزها / صفت شمارشی کسری / صفت شمارشی توزیعی / صفات پرسشی / صفت تعجبی / صفت های مبهم

بخش پنجم: ضمیر

ضمیر، هسته ی گروه اسمی / ضمیرهای شخصی / اقسام ضمیر شخصی / حذف مرجع ضمیر شخصی / کابرد مؤدبانه ی ضمیرهای شخصی مفرد / ضمیر مشترک / ضمیر اشاره / ضمیرهای پرسشی / ضمیر تعجبی / ضمیرهای مبهم / کابرد و نقش ضمیرها / کابرد ضمیرهای شخصی / ضمیرهای شخصی جدا / ضمیرهای شخصی پیوسته / کابرد ضمیرهای مشترک / کاربرد ضمیرهای اشاره / کابرد ضمیرهای پرسشی / کابرد ضمیر تعجبی / کابرد ضمیرهای مبهم / اسم مبهم / فرق صفت های اشاره و پرسشی و مبهم با ضمیرهای اشاره و پرسشی مبهم / قید / فرق قید با مسند / اقسام قید / قید مختص / قید مشترک / اقسام قید / قید ساده / قید مرکب / گروه یا عبارت قیدی / قید مؤوّل / اقسام قید /  قید از جهت مفهوم / قید زمان / قید مکان / قید مقدار / قید کیفیت / قید حالت / قید آرزو / قید تأسف / قید تعجب / قید قصد / قید تدریج / قید تکرار / قید تفسیر / قید ترتیب / قید پرسش / قید استثنا / قید نفی / قید تصدیق و تأکید / قید تردید / قید تشبیه / قید علت / قید انحصار / قید تبرّی و ادب / قید اختصار / اقسام قید / شناخت قید در جمله

بخش هفتم: شبه جمله

شبه جمله / شبه جمله تفسیر / کاربرد شبه جمله

بخش هشتم: نقش نما

ساختمان حرف ربط / مهم ترین حرف های ربط مرکب / معنی و کاربرد حرف های ربط ساده / حرف ربط تأویلی / ساختمان حرف اضافه / حرف های اضافه ی ساده / کسره ی اضافه /  رابطه ی حرف اضافه با فعل / حرف نشانه / نقش نمای اضافه: کسره

بخش نهم: وندها

وندها / پیشوندها / پسوندها / میانوند

بخش دهم: جمله

جايگاه و ترتیب اجزای جمله / اقسام جمله / اقسام جمله از حیث مفهوم و چگونگی بیان / جمله ی دستور مند، جمله ی نادستورمند / جمله ی فعلی، جمله ی اسنادی، جمله ی بی فعل / جمله ی مستقل، جمله ی ساده، جمله ی مرکب / جمله ی هسته، جمله ی وابسته / تشخیص جمله ی هسته ( پایه ) از وابسته ( پیرو ) / جمله های هم پایه / جمله ی مثبت، جمله ی منفی / جمله ی معترضه / جمله های پیوسته / پرسشی کردن جمله / تنازع / حذف در جمله / حذف فعل / حذف فعل به قرینه ی حذفی / حذف فعل به قرینه ی معنوی / حذف نهاد / حذف مسند / حذف مفعول / حذف متمم / حذف حرف اضافه / حذف حرف ربط / حذف اجزای دیگر جمله

بخش یازدهم: دستور تاریخی

زبان / کابردهای کهن فعل / کابردهای کهن اسم / کاربردهای کهن صفت / کاربردهای کهن ضمیر / کابرد کهن قید / کاربرد کهن حرف / کابرد کهن وندها / کابرد کهن شبه جمله / کاربردها و ترکیب های کهن جمله

Be the first to review “کتاب دستور زبان فارسی 2 – احمدی گیوی”

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه

مكان گيرنده

کتاب دستور زبان فارسی 2 - احمدی گیوی

58,000 تومان

افزودن به سبد