کتاب اصول حسابرسی ۱ (نشریه ۲۰۶ سازمان حسابرسی)

130,000 تومان

موجود در انبار

  • مولفان: دکتر افسانه رفیعی – دکتر الهام حمیدی – ناصر مکارم
  • انتشارات: سازمان حسابرسی

130,000 تومان

توضیحات

کتاب اصول حسابرسی ۱ (نشریه ۲۰۶ سازمان حسابرسی) به تالیف دکتر افسانه رفیعی، دکتر الهام حمیدی و ناصر مکارم توسط نشریه سازمان حسابرسی به چاپ رسیده است.

کتاب حاضر، با این هدف به رشته ی تحریر درآمده است که خوانندگان (به ویژه دانشجویان) را با برنامه ریزی و اجرای فرایند حسابرسی از آغاز تا پایان، طبق استانداردهای حسابرسی جدید، الزامات قانونی و شرایط محیطی ایران آشنا کند. در کنار این هدف، آشنایی خوانندگان با تحولات حرفه حسابرسی در ایران و جهان نیز مورد نظر بوده است. مبنای اولیه ی تدوین این اثر، کتاب با عنوان «حسابرسی و خدمات اطمینان بخشی: رویکردی یکپارچه» نوشته ی الوین آرنز، رندال الدر ومارک بیزلی (ویرایش ۱۵ام، ۲۰۱۴) بوده است. با وجود این، اهداف مترتب بر نگارش این کتاب مستلزم آن بوده که مطالب کتاب مذکور با استانداردهای حسابرسی ملی و قوانین و مقررات داخلی مطابقت داده شود. لذا اگرچه چارچوب و سرفصل های کتاب اصلی مورد استفاده قرار گرفته است ولی در موارد زیادی، به منظور افزایش سودمندی آن برای دانشجویان، تغییراتی اعمال شده است. جلد نخست این کتاب، یعنی  اثر پیش رو با معرفی حرفه ی حسابرسی و مقررات نظارتی حاکم بر آن آغاز می گردد. در همان ابتدا، خواننده با محصول نهایی فرایند حسابرسی یعنی گزارش حسابرس آشنا می شود و پس از آن، فرایند حسابرسی به طور مفصل مورد بحث قرار می گیرد. در جلد دوم از این مجموعه، به کارگیری فرایند حسابرسی در چرخه های مختلف تشریح، و در پایان، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط به تفصیل معرفی می شود.

خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط به تفصیل معرفی می شود.

کتاب “اصول حسابرسی (جلد اول)” مشتمل بر سیزده فصل می باشد که در ادامه به  بیان عناوین اصلی این فصول می پردازیم.

  1. تقاضا برای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط ۲. حرفه حسابرسی ۳. گزارش حسابرس ۴. اخلاق حرفه ای ۵. مسئولیت قانونی حسابرسان ۶. اهداف و مسئولیت های حسابرس ۷. شواهد حسابرسی ۸. برنامه ریزی حسابرسی و روش های تحلیلی ۹. اهمیت و خطر ۱۰. حسابرسی کنترل های داخلی و خطر کنترل ۱۱. حسابرسی تقلب ۱۲. تأثیر فناوری اطلاعات بر فرایند حسابرسی ۱۳. طرح کلی حسابرسی و برنامه حسابرسی

 

ویژگی‌ها

اطلاعات بیشتر

وزن 1820 g
ابعاد 292 × 220 mm
موضوع

حسابداری

تعداد صفحه

700

قطع

رحلی

نوع جلد

جلد نرم

نوبت چاپ

3

سال انتشار

1397

فهرست

فهرست

بخش ۱: حرفه حسابرسی

فصل ۱: تقاضا برای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط

مقدمه

ماهیت حسابرسی

اطلاعات و معیارهای تعیین شده

گردآوری و ارزیابی شواهد

شخص با صلاحیت و مستقل

گزارشگری

تفاوت حسابرسی و حسابداری

تقاضای اقتصادی برای حسابرسی

دلایل بروز خطر اطلاعات

کاهش خطر اطلاعات

خدمات اطمینان بخشی

انواع خدمات اطمینان بخشی

سایر خدمات اطمینان بخشی

خدمات مرتبطی که حسابرسان ارائه می کنند

انواع حسابرسی

حسابرسی عملیاتی

حسابرسی رعایت

حسابرسی صورت های مالی

انواع حسابرسان

حسابرسان مستقل

حسابرسان داخلی

حسابرسان دیوان محاسبات

حسابرسان رسمی

خلاصه

واژگان کلیدی

پرسش های مروری

پرسش های چند گزینه ای

پرسش ها و مسائل تشریحی

مسئله پژوهشی

فصل ۲: حرفه حسابرسی

مقدمه

مؤسسه های حسابرسی

سازمان حسابرسی

فعالیت های مؤسسات حسابرسی

ساختار سازمانی مؤسسات حسابرسی

ساختار تشکیلاتی مؤسسات حسابرسی

نهادهای ناظر بر حرفه ی حسابرسی در امریکا

قانون ساربنز – آکسلی

هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام

کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا

انجمن حسابداران رسمی امریکا

نهادهای ناظر بر حرفه حسابرسی در ایران

سازمان بورس و اوراق بهادار ایران

جامعه حسابداران رسمی ایران

استانداردهای حسابرسی

استانداردهای بین المللی کنترل کیفیت، حسابرسی، بررسی اجمالی، سایر خدمات اطمینان بخشی و خدمات مرتبط

استانداردهای پذیرفته شده ی حسابرسی امریکا

استانداردهای هیئت نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام

استانداردهای حسابرسی ایران

استانداردهای حسابرسی

استانداردهای بررسی اجمالی

استانداردهای خدمات اطمینان بخشی به جز حسابرسی و بررسی اجمالی

استانداردهای خدمات مرتبط

استانداردهای کنترل کیفیت

عناصر سیستم کنترل کیفیت

خلاصه

واژگان کلیدی

پیوست

استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی در امریکا

استانداردهای عمومی

استانداردهای اجرای عملیات

استانداردهای گزارشگری

بیانیه های استانداردهای حسابرسی امریکا

استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی و استانداردهای عملکرد

پرسش های مروری

پرسش های چند گزینه ای

پرسش ها و مسائل تشریحی

مسئله پژوهشی

فصل ۳: گزارش حسابرس

مقدمه

گزارش تعدیل نشده حسابرس

اجزای گزارش تعدیل نشده حسابرس

شرایط صدور گزارش تعدیل نشده حسابرس

بند تأکید بر مطلب خاص یا سایر بندهای توضیحی

بند تأکید بر مطلب خاص

ابهام با اهمیت درباره ی تداوم فعالیت یا سایر موارد ابهام

تأکید بر سایر مطالب ارائه یا افشا شده در صورت های مالی

استفاده از خدمات حسابرس دیگر طبق استانداردهای حسابرسی ایران

استفاده از خدمات حسابرس دیگر طبق استانداردهای حسابرسی امریکا

سایر بندهای توضیحی

تعدیل اظهارنظر حسابرس

اظهار نظر مشروط

اظهار نظر مردود

عدم اظهارنظر

اهمیت

سطوح اهمیت

تصمیم گیری درباره ی اهمیت

بحث درباره ی شرایطی که مستلزم تعدیل اظهارنظر است

محدودیت دامنه حسابرسی

تحریف دامنه حسابرسی

تحریف صورت های مالی

وجود ابهام اساسی

فرایند تصمیم گیری حسابرس درباره ی گزارش حسابرس

وجود بیش از یک موقعیت مستلزم تعدیل اظهارنظر

تعداد بندهای گزارش

استانداردهای بین المللی حسابداری و حسابرسی

خلاصه

واژگان کلیدی

پیوست

گزارش حسابرسی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق قانون سازبنز – آکسلی

پرسش های مروری

پرسش های چند گزینه ای

پرسش ها و مسائل تشریحی

مسئله پژوهشی

فصل ۴: اخلاق حرفه ای

مقدمه

اخلاق چیست؟

نیاز به اخلاق

چرا مردم رفتار غیراخلاقی دارند؟

معمای اخلاقی

منطقی جلوه دادن رفتار غیراخلاقی

حل معماهای اخلاقی

معماهای اخلاقی

حل معمای اخلاقی با استفاده از رویکرد ۶ مرحله ای

نیاز خاص به رفتار اخلاقی در حرفه ها

تفاوت میان حسابرسان و سایر اشخاص حرفه ای

روش هایی که حسابرسان را تشویق می کند رفتار حرفه ای داشته باشند

آیین رفتار حرفه ای در امریکا

اصول رفتار حرفه ای

احکام

تفاسیر احکام

آرا و نظرات در خصوص رفتار

قابلیت اجرای احکام

آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران

اهداف حرفه ی حسابداری

اصول بنیادی

احکام

ضمانت اجرای احکام

احکام قابل اجرا توسط کلیه حسابداران رسمی

بند ۱۱: دستکاری و بی طرفی

بند ۱۲: تضاد منافع

بند ۱۳: صلاحیت حرفه ای

بند ۱۴: رازداری

بند ۱۵: آگهی

استقلال

سایر احکام قابل اجرا توسط حسابداران رسمی شاغل

بند ۱۷: صلاحیت حرفه ای

بند ۱۸: حق الزحمه

بند ۱۹: فعالیت های ناسازگار با حرفه ی حسابدار رسمی شاغل

بند ۲۰: ارتباط با سایر حسابداران رسمی شاغل

بند ۲۱: استخدام کارکنان شاغل نزد حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی دیگر

بند ۲۲: ارائه گزارش خدمات حرفه ای

بند ۲۳: آگهی و تبلیغات

خلاصه

واژگان کلیدی

پرسش های مروری

پرسش های چند گزینه ای

پرسش ها و مسائل تشریحی

قضایا

مسئله پژوهشی

فصل ۵: مسئولیت قانونی حسابرسان

مقدمه

محیط قانونی در حال تغییر

تمایز بین شکست تجاری، قصور حسابرس و خطر حسابرسی

مفاهیم حقوقی مؤثر بر مسئولیت حسابرس

مفهوم انسان محتاط

مسئولیت در برابر اعمال دیگران

عدم وجود اطلاعات مصون از افشا

منابع مسئولیت قانونی

مسئولیت حسابرس در قبال صاحبکاران

روش های دفاع حسابرس در برابر شکایت صاحبکار

مسئولیت عرفی در قبال اشخاص ثالث

مسئولیت مدنی حسابرسان

قانون اوراق بهادار ۱۹۳۳

قانون اوراق بهادار ۱۹۳۴

قاعده ۱۰ب-۵ قانون اوراق بهادار ۱۹۳۴

دفاعیات حسابرسان – قانون ۱۹۳۴

مجازات های کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا

رویه های قانون ۱۹۷۷ برای جرائم خارجی

قانون ساربنز – آکسلی مصوب سال ۲۰۰۲

مسئولیت کیفری

واکنش حرفه نسبت به مسئولیت قانونی

مسئولیت قانونی حسابرسان در ایران

قانون بازار اوراق بهادار

قانون تجارت

اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

خلاصه

واژگان کلیدی

پرسش های مروری

پرسش های چند گزینه ای

پرسش ها و مسائل تشریحی

قضیه

بخش ۲: فرایند حسابرسی

فصل ۶: اهداف و مسئولیت های حسابرس

مقدمه

هدف از اجرای حسابرسی صورت های مالی

مسئولیت های مدیریت

مسئولیت های حسابرس

مسئولیت های حسابرس نسبت به کشف اشتباهات با اهمیت

مسئولیت های حسابرس نسبت به کشف تقلب با اهمیت

مسئولیت های حسابرس نسبت به کشف عدم رعایت قوانین و مقررات

چرخه های صورت های مالی

رویکرد چرخه ای تقسیم بندی حسابرسی

روابط میان چرخه ها

تعیین اهداف حسابرسی

ادعاهای مدیریت

ادعاهای مربوط به گروه های معاملات و رویدادها

ادعاهای مربوط به مانده حساب ها

ادعاهای مربوط به ارائه و افشاء

اهداف حسابرسی معاملات

اهداف کلی حسابرسی گروه های معاملات

اهداف جزئی حسابرسی معاملات

روابط میان ادعاهای مدیریت و اهداف حسابرسی معاملات

اهداف حسابرسی مانده حساب ها

اهداف کلی حسابرسی مانده حساب ها

اهداف جزئی حسابرسی مانده حساب ها

روابط میان ادعاهای مدیریت و اهداف حسابرسی مانده حساب ها

اهداف حسابرسی ارائه و افشا

نحوه ی تحقق اهداف حسابرسی

برنامه ریزی و طراحی رویکرد حسابرسی بر مبنای روش های ارزیابی خطر (مرحله ۱)

اجرای آزمون کنترل ها و آزمون های جزئیات گروه های معاملات (مرحله ۲)

اجرای روش های تحلیلی و آزمون های جزئیات مانده حساب ها (مرحله ۳)

تکمیل حسابرسی تو صدور گزارش حسابرس (مرحله ۴)

خلاصه

واژگان کلیدی

پرسش های مروری

پرسش های چند گزینه ای

پرسش ها و مسائل تشریحی

قضیه

مسئله پژوهشی

فصل ۷: شواهد حسابرسی

مقدمه

ماهیت شواهد

تفاوت شواهد حسابرسی با شواهد علمی و حقوقی

تصمیمات مرتبط با شواهد حسابرسی

روش های حسابرسی

اندازه نمونه

اقلامی که باید انتخاب شوند

زمانبندی اجرا

برنامه حسابرسی

متقاعدکنندگی شواهد

مناسب بودن

کافی بودن

اثر ترکیبی

انواع روش های کسب شواهد حسابرسی

وارسی دارایی های مشهود

دریافت تأییدیه

وارسی سوابق یا مدارک

روش های تحلیلی

پرس و جو

محاسبه مجدد

اجرای مجدد

مشاهده

مناسب بودن انواع شواهد

هزینه کسب انواع شواهد

کاربرد انواع روش های کسب شواهد برای چهار تصمیم مربوط به شواهد

اصطلاحات مورد استفاده در روش های حسابرسی

مستندسازی در حسابرسی

اهداف مستندسازی در حسابرسی

مالکیت پرونده های حسابرسی

محرمانه بودن پرونده های حسابرسی

الزامات نگهداری از مستندات حسابرسی

محتوا و سازماندهی

پرونده های دائمی

پرونده های جاری

تهیه مستندات حسابرسی

تأثیر فناوری بر شواهد و مستندات حسابرسی

خلاصه

واژگان کلیدی

پرسش های مروری

پرسش های چند گزینه ای

پرسش ها و مسائل تشریحی

قضیه

مسئله پژوهشی

فصل ۸: برنامه ریزی حسابرسی و روش های تحلیلی

مقدمه

برنامه ریزی

پذیرش صاحبکار و انجام فعالیت های مقدماتی

پذیرش صاحبکار و ادامه همکاری

شناسایی دلایل صاحبکار برای حسابرسی

توافق با صاحبکار

تدوین طرح کلی حسابرسی

کسب شناخت از کسب و کار و صنعت صاحبکار

محیط بیرونی و صنعت

فرایندها و عملیات واحد تجاری

مدیریت و راهبری

اهداف و راهبردها

اندازه گیری و عملکرد

ارزیابی خطر تجاری صاحبکار

اجرای روش های تحلیلی مقدماتی

خلاصه ای از مراحل مختلف برنامه ریزی حسابرسی

روش های تحلیلی

پنج نوع از روش های تحلیلی رایج

مقایسه داده های صنعت و صاحبکار

مقایسه داده های صاحبکار با داده های مشابه دوره های قبل

مقایسه داده های صاحبکار با نتایج مورد انتظار تعیین شده توسط صاحبکار

مقایسه داده های صاحبکار با نتایج مورد انتظار حسابرس

مقایسه داده های صاحبکار با نتایج مورد انتظار با استفاده از داده های غیرمالی

نسبت های مالی رایج

نسبت های نقدینگی

نسبت های فعالیت

توانایی ایفای تعهدات بلندمدت

نسبت های سودآوری

خلاصه

واژگان کلیدی

پرسش های مروری

پرسش های چند گزینه ای

پرسش ها و مسائل تشریحی

قضایا

قضیه کاربردی یکپارچه – شرکت مهتاب: بخش اول

مسئله پژوهشی

فصل ۹: اهمیت و خطر

مقدمه

اهمیت

اهمیت در سطح صورت های مالی به عنوان یک مجموعه واحد

عوامل تأثیرگذار بر قضاوت اولیه حسابرس درباره اهمیت

رهنمودهای توضیحی

به کارگیری رهنمودهای مربوط به اهمیت برای شرکت رامتین

تعیین اهمیت در اجرا

توضیحات مربوط به تخصیص اهمیت

ارزیابی تحریف ها و مقایسه آن ها با قضاوت اولیه درباره اهمیت در سطح صورت های مالی به عنوان مجموعه واحد

خطر حسابرسی

مدل خطر حسابرسی

توضیحاتی درباره خطر و شواهد

اجزای مدل خطر حسابرسی

خطر عدم کشف

خطر ذاتی

خطر کنترل

خطر حسابرسی قابل پذیرش

وجوه تمایز اجزای مدل خطر حسابرسی

تعیین خطر حسابرسی قابل پذیرش

تأثیر خطر کار حسابرسی بر خطر حسابرسی قابل پذیرش

عوامل اثرگذار بر خطر حسابرسی قابل پذیرش

تعیین خطر حسابرسی قابل پذیرش

ارزیابی خطر ذاتی

عوامل اثرگذار بر خطر ذاتی

تصمیم گیری درباره خطر ذاتی

خطر حسابرسی برای اجزای مختلف صورت های مالی

محدودیت های اندازه گیری

آزمون های جزئیات مانده حسابها، کاربرگ برنامه ریزی شواهد

ارتباط خطر و اهمیت با شواهد حسابرسی

تجدید نظر در خطرها و شواهد

خلاصه

واژگان کلیدی

پرسش های مروری

پرسش های چند گزینه ای

پرسش ها و مسائل تشریحی

قضایا

قضیه کاربردی یکپارچه – شرکت مهتاب: بخش دوم

مسئله پژوهشی

فصل ۱۰: حسابرسی کنترل های داخلی و خطر کنترل

مقدمه

اهداف کنترل های داخلی

مسئولیت های مدیریت و حسابرس در قبال کنترل های داخلی

مسئولیت های مدیریت در خصوص استقرار کنترل های داخلی

مسئولیت های گزارشگری مدیریت

مسئولیت حسابرس در خصوص شناخت کنترل های داخلی

مسئولیت های حسابرس برای گزارش گری درباره کنترل های داخلی

اجزای چارچوب کنترل های داخلی کوزو

محیط کنترلی

فرایند ارزیابی خطر توسط واحد تجاری

فعالیت های کنترلی

سیستم اطلاعاتی مرتبط با گزارشگری مالی و اطلاع رسانی

نظارت بر کنترل ها

کسب شناخت از کنترل های داخلی و مستندسازی آن

ارزیابی اجرای کنترل های داخلی

ارزیابی خطر کنترل

ارزیابی قابل حسابرسی بودن صورت های مالی

ارزیابی خطر کنترل بر اساس شناخت به دست آمده

استفاده از ماتریس خطر کنترل برای ارزیابی خطر کنترل

مشخص کردن ضعف ها و ضعف های با اهمیت

اطلاع رسانی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی

آزمون کنترل ها

هدف آزمون کنترل ها

روش های مورد استفاده در آزمون کنترل ها

میزان آزمون ها

رابطه بین آزمون کنترل ها و روش های کسب شناخت

تصمیم گیری درباره خطر عدم کشف و طراحی آزمون های محتوا

گزارشگری درباره کنترل های داخلی

انواع اظهارنظر

ارزیابی، گزارشگری و آزمون کنترل های داخلی در سایر واحدهای تجاری

خلاصه

واژگان کلیدی

پرسش های مروری

پرسش های چند گزینه ای

پرسش ها و مسائل تشریحی

قضیه

قضیه کاربردی یکپارچه – شرکت مهتاب: بخش سوم

مسئله پژوهشی

فصل ۱۱: حسابرسی تقلب

مقدمه

انواع تقلب

گزارشگری مالی متقلبانه

سوء استفاده از دارایی ها

شرایط ارتکاب تقلب

عوامل خطر مربوط به گزارشگری مالی متقلبانه

عوامل خطر مربوط به سوء استفاده از دارایی ها

ارزیابی خطر تقلب

تردید حرفه ای

منابع اطلاعاتی برای ارزیابی خطر تقلب

مستندسازی ارزیابی تقلب

استقرار نظام راهبری برای کاهش خطر تقلب

فرهنگ درستکاری و ارزش های والای اخلاقی

مسئولیت مدیران برای ارزیابی خطر تقلب

نظارت کمیته حسابرسی

واکنش به خطر تقلب

تغییر کلی شیوه انجام حسابرسی

طراحی و اجرای روش های حسابرسی مربوط به خطر تقلب

به روزکردن فرایند ارزیابی خطر

حیطه های خاص خطر تقلب

خطر تقلب درامد و حساب های دریافتنی

خطر گزارشگری مالی متقلبانه برای درامد

علائم هشدار دهنده گزارشگری مالی متقلبانه درامد

سرقت دریافت های مربوط به درامد

علائم هشداردهنده سرقت درامدها و دریافت های نقدی

خطر تقلب در موجودی ها

خطر تقلب در خریدها و حساب های پرداختنی

سایر حیطه های خطر تقلب

مسئولیت ها پس از شناسایی موارد مشکوک به تقلب

واکنش به سوء استفاده ای که ممکن است ناشی از تقلب باشد

استفاده از پرس و جو

انواع پرس و جو

فنون گوش دادن

ارزیابی سر نخ های رفتاری

سایر مسئولیت ها هنگام شناسایی موارد مشکوک به تقلب

خلاصه

واژگان کلیدی

پرسش های مروری

پرسش های چند گزینه ای

پرسش ها و مسائل تشریحی

قضیه کاربردی یکپارچه – شرکت مهتاب: بخش چهارم

مسئله پژوهشی

فصل ۱۲: تأثیر فناوری اطلاعات بر فرایند حسابرسی

مقدمه

چگونه فناوری اطلاعات، کنترل های داخلی را بهبود می بخشد

ارزیابی خطرهای فناوری اطلاعات

خطر سخت افزار و داده ها

کوتاه شدن مسیر حسابرسی

ضرورت تجربه در زمینه ی فناوری اطلاعات وتفکیک وظایف فناوری اطلاعات

کنترل های داخلی مرتبط با فناوری اطلاعات

کنترل های عمومی

کنترل های کاربردی

تأثیر فناوری اطلاعات بر فرایند حسابرسی

تأثیر کنترل های عمومی بر خطر کنترل

تأثیر کنترل های فناوری اطلاعات بر خطر کنترل و آزمون های محتوا

حسابرسی در محیط های پیچیده تر فناوری اطلاعات

موضوعات مربوط به محیط های متفاوت فناوری اطلاعات

موضوعات مربوط به محیط های شبکه ای

موضوعات مربوط به سیستم های مدیریت پایگاه داده ها

موضوعات مربوط به سیستم های تجارت الکترونیک

موضوعات مربوط به برون سپاری فناوری اطلاعات

خلاصه

واژگان کلیدی

پرسش های مروری

پرسش های چند گزینه ای

پرسش ها و مسائل تشریحی

قضیه مسئله پژوهشی

فصل ۱۳: طرح کلی حسابرسی و برنامه حسابرسی

مقدمه

انواع آزمون ها

روش های ارزیابی خطر

آزمون کنترل ها

آزمون های جزئیات گروه های معاملات

روش های تحلیلی

آزمون های جزئیات مانده حساب ها

خلاصه ای از انواع آزمون ها

انتخاب انواع آزمون ها به منظور اجرا

دسترسی به انواع شواهد با اجرای روش های حسابرسی تکمیلی

هزینه های نسبی

ارتباط بین آزمون کنترل ها و آزمون های محتوا

ارتباط بین روش های تحلیلی و آزمون های محتوا

توازن بین آزمون کنترل ها و آزمون های محتوا

تأثیر فناوری اطلاعات بر آزمون های حسابرسی

ترکیب شواهد

طراحی برنامه حسابرسی

آزمون کنترل ها و آزمون های جزئیات گروه های معاملات

روش های تحلیلی

آزمون های جزئیات مانده حساب ها

سطوح تفکیک فعالیت های برنامه ریزی

برنامه حسابرسی مشروح

خلاصه ای از اصطلاحات اصلی مربوط به شواهد

خلاصه فرایند حسابرسی

مرحله ۱: برنامه ریزی و طراحی رویکرد حسابرسی

مرحله ۲: اجرای آزمون کنترل ها و آزمون های جزئیات مانده حساب ها

مرحله ۳: اجرای روش های تحلیلی و آزمون های جزئیات مانده حساب ها

مرحله ۴: تکمیل حسابرسی و صدور گزارش حسابرس

واژگان کلیدی

پرسش های مروری

پرسش های چند گزینه ای

پرسش ها و مسائل تشریحی

قضیه

مسئله پژوهشی

پیوست

فهرست منابع

واژه نامه

فهرست واژگان

 

 

نظرات (0)

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب اصول حسابرسی ۱ (نشریه ۲۰۶ سازمان حسابرسی)”

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

منوی سایت