loader-img
loader-img-2
کتابانه
کتابانه

کتاب کلیات قوانین و مقررات مالی دولتی - فولادی نسب

5 / -
موجود شد خبرم کن

کتاب کلیات قوانین و مقررات دولتی و بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مالی دولتی 1 و 2 اثر ناصر فولادی نسب نشر مجال به چاپ رسیده است.

کلیات قوانین و مقررات دولتی، عنوان درسی یکی از واحدهای مورد نیاز برای رشته های حسابداری می باشد که شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان را ملزم به گذراندن آن کرده اند. اما از آن جایی که کتابی تحت این عنوان و هماهنگ با سرفصل های مورد نظر مصوبات شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت مذکور تدوین نشده بود معمولا اساتید ارجمند با ارائه ی جزوات و بیان نظرات و مفاهیم خود مبادرت به تدریس آن می کردند. بنابراین مولف با توجه به این مسائل به تدوین و تهیه ی کتاب حاضر پرداخته و آن را به شیوه ای رسا و روشن، مطابق و هماهنگ با مصوبات مربوطه ارائه کرده است؛ کلیه ی محتویات مطالب بر اساس آخرین مقررات قانونی و مصوبات و دستورالعمل های صادر شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، سازمان برنامه و بودجه ی کشور تنظیم شده تا راه گشای موثر و مناسبی جهت آموزش این درس باشد. جهت تفهیم و تاثیرگذاری بیش تر مفاهیم و مطالب، در پایان هر فصل سوالاتی تحت عنوان خودآزمایی برای دانشجویان فراهم گردیده تا ذهن آن ها را به چالش کشیده و در فراگیری کتاب حاضر، به آن ها یاری رساند. "کلیات قوانین و مقررات دولتی و بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مالی دولتی" از 7 فصل تحت عناوین زیر تشکیل شده که در ادامه به شرح مختصری از آن ها می پردازیم:

فصل 1: 1. پیش زمینه بحث 2. قانون اساسی – اقتصاد و امور مالی 3. فصل چهارم قانون اساسی 4. اصول حسابداری دولتی 5. سوالات فصل1 فصل 2: 1.قانون برنامه و بودجه 2. سند چشم انداز – بودجه بلند مدت 3. سیاست های کلی برنامه 5 ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1395-1399 بندهای 1 تا 8 4. بودجه کوتاه مدت – بودجه سالانه کل کشور 5. ویژگی های بودجه کل کشور 6. مدل های تنظیم بودجه 7. دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 8. مبانی قانونی 9. ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری 10. آیین نامه ی اجرایی ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری 11. ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور 12. طبقه بندی درامدها 13. سوالات فصل 2 و فصل 3: 1. قانون محاسبات عمومی 2. برخی اصطلاحات و تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی 3. مراحل انجام خرج 4. معاملات دولتی – مناقصه – مزایده 5. مزیت های قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 6. نظارت مالی 7. سوالات فصل 3 و فصل4 : 1. اعتبارات هزینه 2. طبقه بندی اقتصادی هزینه ها 3. سوالات فصل 4 و فصل5: 1. وجوه مستقل گروه حساب های تملک دارایی های سرمایه ای – (عملیات سرمایه ای – طرح های عمرانی) 2. علل تاخیر در اجرای طرح های عمرانی و نیز فزونی هزینه های آن نسبت به برآورد اولیه 3. ضرورت های نگهداری حساب موجودی مواد و مصالح به ویژه در طرح های امانی یا امانی پیمانی 4. سوالات فصل 5 و فصل 6: 1. نظام حسابداری بخش عمومی 2. روش های حسابداری 3. مبانی قانونی روش حسابداری تعهدی 4. ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مال دولت (2) 5. روش حسابداری تعهدی 6. مبانی مالی نظام حسابداری بخش عمومی 7. تحلیل نظری مختصات حسابداری بر اساس روش حسابداری تعهدی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 8. سوالات فصل 6 و فصل7: 1. حسابرسی بخش عمومی 2. دیوان محاسبات عمومی کشور 3. خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1395 کل کشور 4. سوالات فصل 7 5. پایان نامه

فصل اول:

در این فصل، مولف ابتدا پیش زمینه ای از مطالب ارائه شده در متن حاضر را به طور مفصل تشریح می نماید و در ادامه به مباحث مربوط به  قانون اساسی – اقتصاد و امور مالی، فصل چهارم قانون اساسی و اصول حسابداری دولتی می پردازد و مخاطب را به طور کامل با آن ها آشنا می کند.

فصل دوم:

در طول فصل حاضر، تعاریف و مفاهیم مربوط به مباحث قانون برنامه و بودجه، سند چشم انداز – بودجه بلند مدت،. سیاست های کلی برنامه 5 ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1395-1399 بندهای 1 تا 8، بودجه کوتاه مدت – بودجه سالانه کل کشور، ویژگی های بودجه کل کشور، مدل های تنظیم بودجه، دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، مبانی قانونی، ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه ی اجرایی ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور و طبقه بندی درامدها به طور مفصل تشریح می شود.

فصل سوم:

این فصل نیز با بکارگیری گفتاری روان و گیرا مطالب مهم و ارزشمندی را در رابطه با مباحث قانون محاسبات عمومی، برخی اصطلاحات و تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی، مراحل انجام خرج، معاملات دولتی – مناقصه – مزایده، مزیت های قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 و نظارت مالی ارئه می نماید.

فصل چهارم:

ابتدا گروه مستقل حساب های اعتبارات هزینه تشریح شده و در ادامه به توصیف و توضیح مباحث مربوط به اعتبارات هزینه  و طبقه بندی اقتصادی هزینه ها می پردازد.

فصل پنجم:

مباحثی که در این فصل به تشریح آن پرداخته می شود شامل: وجوه مستقل گروه حساب های تملک دارایی های سرمایه ای – (عملیات سرمایه ای – طرح های عمرانی)، علل تاخیر در اجرای طرح های عمرانی و نیز فزونی هزینه های آن نسبت به برآورد اولیه، ضرورت های نگهداری حساب موجودی مواد و مصالح به ویژه در طرح های امانی یا امانی پیمانی می باشد.

فصل ششم:

این فصل نیز اطلاعات مهم و سودمندی را درباره ی مباحثی از قبیل: نظام حسابداری بخش عمومی، روش های حسابداری، مبانی قانونی روش حسابداری تعهدی، ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مال دولت (2)، روش حسابداری تعهدی، مبانی مالی نظام حسابداری بخش عمومی،. تحلیل نظری مختصات حسابداری بر اساس روش حسابداری تعهدی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد ارائه می نماید.

فصل هفتم:

مولف در این فصل ابتدا به تشریح، تفسیر و آموزش حسابرسی بخش عمومی پرداخته و در ادامه، مباحث دیوان محاسبات عمومی کشور و خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1395 کل کشور را با بیانی ساده به مخاطب ارائه می دهد.

 


فهرست


فصل 1: پیش زمینه بحث قانون اساسی – اقتصاد و امور مالی فصل چهارم قانون اساسی اصول حسابداری دولتی سوالات فصل اول فصل 2: قانون برنامه و بودجه سند چشم انداز – بودجه بلند مدت سیاست های کلی برنامه 5 ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1395-1399 بندهای 1 تا 8 بودجه کوتاه مدت – بودجه سالانه کل کشور ویژگی های بودجه کل کشور مدل های تنظیم بودجه دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مبانی قانونی ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری آیین نامه ی اجرایی ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور طبقه بندی درامدها سوالات فصل 2 فصل 3: قانون محاسبات عمومی برخی اصطلاحات و تعاریف مندرج در قانون محاسبات عمومی مراحل انجام خرج معاملات دولتی – مناقصه – مزایده مزیت های قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 نظارت مالی سوالات فصل 3 فصل4 اعتبارات هزینه طبقه بندی اقتصادی هزینه ها سوالات فصل 4 فصل5: وجوه مستقل گروه حساب های تملک دارایی های سرمایه ای – (عملیات سرمایه ای – طرح های عمرانی) علل تاخیر در اجرای طرح های عمرانی و نیز فزونی هزینه های آن نسبت به برآورد اولیه ضرورت های نگهداری حساب موجودی مواد و مصالح به ویژه در طرح های امانی یا امانی پیمانی سوالات فصل 5 فصل 6: نظام حسابداری بخش عمومی روش های حسابداری مبانی قانونی روش حسابداری تعهدی ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مال دولت (2) روش حسابداری تعهدی مبانی مالی نظام حسابداری بخش عمومی تحلیل نظری مختصات حسابداری بر اساس روش حسابداری تعهدی و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد سوالات فصل 6 فصل7: حسابرسی بخش عمومی دیوان محاسبات عمومی کشور خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1395 کل کشور سوالات فصل 7 پایان نامه      

  • بررسی و تحلیل مقررات مالی دولتی 1و 2
  • نویسنده: ناصر فولادی نسب
  • انتشارات: مجال

مشخصات

  • نوع جلد جلد نرم
  • قطع وزیری
  • نوبت چاپ 5
  • سال انتشار 1396
  • تعداد صفحه 138

ثبت دیدگاه


دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که دیدگاهی برای "کتاب کلیات قوانین و مقررات مالی دولتی - فولادی نسب" می نویسد

آخرین بازدید های شما

۷ روز ضمانت بازگشت وجه ۷ روز ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصالت کالا ضمانت اصالت کالا
۷ روز هفته ۲۴ ساعته ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
امکان پرداخت در محل امکان پرداخت در محل
امکان تحویل در محل امکان تحویل در محل