loader-img
loader-img-2
کتابانه
کتابانه

کتاب تاریخ اروپا از 1815 به بعد | لیتل فیلد

5 / -

کتاب تاریخ اروپا از 1815 به بعد نوشته هنری ویلسون لیتل فیلد و ترجمه فریده قره چه داغی (صحیحی) توسط انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسیده است.

این کتاب به بیان خلاصه ای از "تاریخ اروپا" از سال 1815 میلادی به بعد می پردازد و جریانات اجتماعی و اقتصادی مهمی را که قرن نوزدهم را به قرن بیستم مرتبط می سازد، بیان می کند. هم چنین کتاب پیش رو دربردارنده ی خلاصه های مرتبی از وقایع سیاسی و اجتماعی تاریخ تمدن غرب می باشد و می تواند خواننده را در فراگیری تاریخ غرب کمک نماید. از آن جایی که این کتاب منبع مفید و قابل استنادی درباره ی تاریخ اروپا می باشد، دانشجویانی که برای تحقیقات شان نیاز به اطلاعات تاریخی مختصر و مفیدی دارند، می توانند به این کتاب مراجعه نمایند. "هنری ویلسون لیتل فیلد" در نگارش این اثر به گونه ای عمل کرده که مخاطب به راحتی می تواند وقایع اصلی تاریخی را به هم مرتبط کند و در ذهن خود زمینه ای بسازد تا زیر بنای محکمی برای مطالعات او در آینده باشد. "تاریخ اروپا" علاوه بر دادن آگاهی نسبت به رویدادهای سیاسی، اجتماعی و صنعتی می تواند مخاطب را به سمت درک مفاهیم و مسائل بین المللی که هم اکنون در جهان درباره ی آن ها بحث و اختلاف های زیادی وجود دارد، سوق دهد.


فهرست


 • دیباچه
 • چند کلمه درباره نویسنده کتاب
 • فصل اول:
 • انقلاب صنعتی
 • زمینه و سوابق انقلاب صنعتی
 • علل انقلاب صنعتی
 • اختراعات هنگام انقلاب صنعتی
 • نتایج اقتصادی انقلاب صنعتی
 • نتایج اجتماعی انقلاب صنعتی
 • نتایج سیاسی انقلاب صنعتی
 • نتایج معنوی و فرهنگی انقلاب صنعتی
 • فصل دوم:
 • مسلک مترنیخ
 • کنگره وین
 • پیروزی ارتجاع 1815 - 1830
 • زوال مترنیخ
 • فصل سوم:
 • پیشرفت آزادی خواهی
 • اصلاحات در بریتانیای کبیر
 • فرانسه در دوره سلطنت لویی فیلیپ
 • ایتالیا و انقلاب سال 1848
 • آلمان و انقلاب سال 1348
 • انقلاب در امپراتوری اطریش
 • فصل چهارم:
 • پیروزی ناسیونالیسم
 • فرانسه جمهوری دوم و امپراطوری دوم
 • وضع ایتالیا در سال‌های بین 1849 - 1859
 • آزادی و وحدت ایتالیا از سال 1859 - 1871
 • پروس و وحدت آلمان
 • بیسمارک و وحدت آلمان
 • فصل پنجم:
 • نهضت های اجتماعی و فکری
 • طرفداران تکامل تدریجی و علمای فلسفی
 • کلیسای کاتولیک
 • ظهور نهضت های سوسیالیستی
 • آنارشیسم
 • فصل ششم:
 • بریتانیای کبیر 1867 - 1914
 • اصلاحات دموکراتیک 1867 - 1914
 • ایرلند 1867 - 1914
 • برنامه اجتماعی هیئت وزیران لیبرال 1906 - 1914
 • فصل هفتم:
 • جمهوری سوم فرانسه 1870 -  1914
 • حکومت جمهوری سوم فرانسه
 • مسائل و کارهای مهم 1880 - 1914
 • فصل هشتم:
 • امپراتوری آلمان 1871 - 1914
 • سیستم حکومت
 • صدارت بیسمارک
 • آلمان در زمان سلطنت ویلهلم دوم
 • فصل نهم:
 • اسپانیا ، پرتغال ، ایتالیا ، بلژیک 1870 - 1914
 • پرتغال
 • ترقی بلژیک
 • ایتالیا 1871 - 1914
 • فصل دهم:
 • امپراتوری روسیه 1855 - 1914
 • اصلاحات و ارتجاع در سلطنت الکساندر دوم
 • روسیه 1881 - 1900
 • انقلاب سال 1905
 • فصل یازدهم:
 • امپراتوری عثمانی 1815 - 1914
 • شورش های بالکان
 • متصرفات عثمانی خارج از اروپا
 • کشورهای مستقل بالکان
 • جنگ های بالکان 1912 -  1913
 • فصل دوازدهم:
 • سایر کشورهای اروپا 1870 - 1914
 • اتحادیه سوئیس
 • کشور پادشاهی هلند
 • کشورهای اسکاندیناوی
 • فصل سیزدهم:
 • توسعه اروپا
 • رخنه در چین
 • اروپایی شدن ژاپن
 • امپریالیسم روسیه
 • ملت های امپریالیستی دیگر در شرق دور
 • کشور های اروپایی در قاره آمریکا
 • تقسیم آفریقا بین کشورهای اروپایی
 • فصل چهاردهم:
 • بریتانیای کبیر و امپریالیسم
 • مستعمرات سلطنتی
 • هندوستان
 • فصل پانزدهم:
 • صلح مسلح
 • سوابق جنگ جهانی اول
 • سیستم اتفاق و اتحاد
 • میهن پرستی افراطی و میلیتاریسم
 • ترجمه برج بین المللی
 • ناسیونالیسم
 • امپریالیسم اقتصادی
 • بحران های بین المللی 1905 - 1914
 • بروز جنگ جهانی اول
 • فصل شانزدهم:
 • جنگ جهانی اول
 • عملیات جنگی سالهای 1914 - 1915
 • جنگ در دریا
 • عملیات جنگی سال 1916
 • سال بحرانی 1917
 • پیروزی متفقین
 • فصل هفدهم:
 • تصفیه امور در جهان
 • مسائل برقراری صلح
 • کنفرانس سال 1919
 • معاهده ورسای
 • معاهده های اضافی دیگر
 • مجمع اتفاق ملل
 • کامیابی ها و ناکامی های مجمع اتفاق ملل 1920 - 1939
 • احداثات مستقل مجمع اتفاق ملل
 • ایالات متحده و نظم جهانی
 • فصل هجدهم:
 • فاصله بین دو جنگ جهانی 1918 - 1939
 • آلمان 1918 - 1939
 • بریتانیای کبیر 1918 - 1939
 • ایتالیا 1918 - 1939
 • فرانسه 1918 - 1939
 • اسپانیا 1918 - 1939
 • کشور های دیگر 1918 - 1939
 • مسئله غرامات آلمان
 • عدم موفقیت در تامین امنیت 1918 - 1939
 • اوضاع سیاسی و اقتصادی 1929 - 1939
 • فصل نوزدهم:
 • اروپای جدید 1935 - 1939
 • برخورد افکار و عقاید در دوره معاصر
 • طغیان فاشیسم 1935 - 1939
 • دیپلماسی جدید
 • فصل بیستم:
 • جنگ جهانی دوم 1939 - 1945
 • مرحله اول جنگ 1939 - 1941
 • مرحله دوم جنگ 1941 - 1942
 • مرحله سوم جنگ 1941 - 1942
 • مرحله چهارم جنگ 1942 - 1944
 • مرحله پنجم جنگ 1944 - 1945
 • فصل بیست و یکم:
 • نتیجه 1945
 • زمینه برای مذاکرات صلح
 • سازمان ملل متحد در عمل
 • وضع جهان بعد از جنگ جهانی دوم
 • فهرست اعلام جغرافیایی
 •      فهرست اسامی اشخاص

برشی از متن کتاب


یکی از تقاضاهای چارتیست ها در دوره بیست ساله بین 1830 و 1850 به دست آوردن حق رأی برای عموم مردان در انتخابات بود. در آن زمان این تقاضا یک تقاضای انقلابی تلقی می ‌شد اما در اثر لوایح اصلاحات در سال های 1867 و 1884 تقاضا اساساً برآورده شد. با وجود این، اقدام برای تسلط به حکومت از طرف بورژوازی که در سال 1832 با حق رای دادن به طبقه متوسط متمول شروع شده و حتی پس از اینکه طبقه کارگر به کسب حق رأی نائل شده بود ادامه داشت زیرا مدت چندین سال رای دهندگان جدید از روسای تجاری و صنعتی خود پیروی کردند. پیشرفت دموکراسی، چنانکه پیغمبران با اطمینان پیش بینی کرده بودند هیچ نهضت عمومی را که فقرا اموال اغنیا را ضبط کنند فراهم نکرد یا سبب به وجود آمدن قانون توده نشد، یا هیچ ‌گونه تأثیر جالبی در پایین آوردن استاندارد قدرت اجرایی و معنوی در ادارات نداشت. مردم انگلیس در سراسر تاریخ خود یک حس عمیق محافظه کاری و بیزاری از تغییرات انقلابی از خود نشان داده ‌اند. در این کشور همیشه یک احساس وفاداری و احترام از طرف توده نسبت به اشراف وجود داشته است، در مقابل ، رهبران نیز برای رفاه توده احساس مسئولیت می کردند. همین احساسات بود که تا حد زیادی از بلواهای سخت برای اصلاح بی‌ عدالتی ‌ها یا برای رفع مضیقه غیرقابل تحمل اقتصادی چنان که در بسیاری از ممالک اروپا ب رپا شده بود در انگلستان جلوگیری کرد. از این رو وقتی حق رأی ابتدا به کارگران شهری و بعد کشاورزان داده شد هیچ عکس العمل سیاسی رخ نداد؛ مالکیت تامین داشت، کابینه‌ های وزرا باز هم از فارغ التحصیلان دانشگاه های هارو و اتون  تشکیل می ‌شد، مجلس موروثی لردها در اعمال قدرت قانون گذاری خود و استفاده از حق وتو به مصوبات مجلس عوام ادامه می داد و هیچ کس برای برقرار کردن حکومت جمهوری اقدامی نکرد. صفحه 86

 • نویسنده: هنری ویلسون لیتل فیلد
 • مترجم: فریده قره چه داغی (صحیحی)
 • انتشارات: علمی و فرهنگی

مشخصات


ثبت دیدگاه


دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که دیدگاهی برای "کتاب تاریخ اروپا از 1815 به بعد | لیتل فیلد" می نویسد

آخرین بازدید های شما

۷ روز ضمانت بازگشت وجه ۷ روز ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصالت کالا ضمانت اصالت کالا
۷ روز هفته ۲۴ ساعته ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
امکان پرداخت در محل امکان پرداخت در محل
امکان تحویل در محل امکان تحویل در محل
طراحی فروشگاه اینترنتی توسط آلماتک