کتاب حقوق مدنی (شرح جامع قانون مدنی) بیات

230.000تومان

موجود

  • مولفان: دکتر فرهاد بیات – شیرین بیات
  • انتشارات: ارشد

کتاب حقوق مدنی (شرح جامع قانون مدنی) به قلم فرهاد بیات و شیرین بیات در انتشارات ارشد به چاپ رسيده است.

کتاب حاضر بر اساس ترتيب مواد قانونی به نظم کشیده شده و هدف آن حرکت در محور قانون است تا در میدان عمل کاربرد بیشتری داشته باشد. حقوق به ویژه قانون مدنی درس قاعده مندی است که بعضاً حتی بدون وجود ماده ی قانونی می توان حکم مسأله رابا توجه به اصول حقوقی و روح کلی حاکم بر نظام حقوقی کشور استنباط نمود. تصويب و امضاء قانون و دستور ابلاغ آن به این صورت است که مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه ی همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنانه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. الحاقات و اصلاحات بعدی و اجرای قوانین به صورت عمومی در مقدمه ی این کتاب نگارش شده است.

کتاب حقوق مدنی در قالب سه جلد تألیف شده که مشتمل بر بیست و دو باب و شصت و یک فصل می باشد.در ادامه پس از بیان عناوین اصلی  تعدادی از آن ها را شرح می دهیم.

۱. در اموال ۲. در اشخاص ۳. در ادله اثبات دعوت

فصل اول: در اموال غیر منقول

مال ” غیر منقول ” آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه ی عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال با محل آن شود. اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب می شود غیر منقول است و هم چنین لوله ها که برای جریان آب یا مقاصد ديگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

فصل دوم: در اموال منقوله

اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید منقول است. سند وسيله اثبات حق است و ذاتاً مالیت ندارد، با این حال در برخی موارد موضوع سند چنان با ماهیت آن مخلوط می شود که گویی خود سند ارزش مالی دارد مثل اسکناس، سهام بی نام شرکت، چک های تضمین شده، بروات، سفته و چک در وجه حامل. این اسناد را باید از اشياء مادی “منقول” به حساب آورد.

فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد

استفاده از “اموالی که مالک خاص ندارد” مطابق قوانين مربوط به آن ها خواهد شد. علاوه بر مشترکات عمومی و مباحات، اموال مجهول المالک را نیز می توان در حکم اموال بدون مالک خاص دانست.

فصل چهارم: در مالکیت

هر مالکی نسبت به مجامل خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. “مالکیت” دارای سه ویژگی اصلی است. مطلق بودن، انحصاری بودن و دائمی بودن. مطلق بودن به دو معنا است: داشتن حق هر گونه تصرف، مالکیت در مقابل همه اشخاص قابل استناد است. اصل دائمی بودن اختصاص به مالکیت عین دارد زیرا مالکیت منفعت و حق انتفاع ممکن است موقت باشد، مالکیت در اموال فکری نیز اصولاً موقت است.

فصل پنجم: در حق انتفاع

“حق انتفاع” عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. طبق قانون مدنی حق انتفاع بر سه قسم است: ۱. حق عمری، رقبی، سکنی و مطلق ۲. عقد وقف ۳. حق انتفاع از مباحات. “حق انتفاع” مانند سایر حقوق مالی قابل انتقال است مگر این که شخصیت منتفع علت عمده عقد بوده باشد. پس در حق انتفاعی که به صورت رایگان واگذار می شود، منتفع اصولاً نمی تواند حق انتفاع را به دیگری واگذار کند.

 

اطلاعات بیشتر

وزن 1170 g
ابعاد 24 × 17.5 سانتی متر
موضوع

حقوق

تعداد صفحه

729

نوع جلد

جلد سخت

نوبت چاپ

19

سال انتشار

1399

فهرست

جلد اول: در اموال

کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی

باب اول: در بیان انواع اموال

فصل اول: در اموال غیر منقول

فصل دوم: در اموال منقوله

فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد

باب دوم: در حقوق متخلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می شود.

فصل اول: در مالکیت

فصل دوم: در حق انتفاع

مبحث اول: در عمری و رقبی و سکنی

مبحث دوم: در وقف

مبحث سوم: در حق انتفاع از مباحات

فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث سوم: در حریم املاک

کتاب دوم: در اسباب تملک

باب اول: در احیاء اراضي موات و مباحه

باب دوم: در حیازت مباحات

باب سوم: در معادن

باب چهارم: در اشياء پیدا شده و حيوانات ضاله

فصل اول: در اشياء پیدا شده

فصل دوم: در حيوانات ضاله

باب پنجم: در دفینه

باب ششم: در شکار

قسمت دوم: در عقود و تعهدات به طور کلی

باب اول: در عقود و تعهدات به طور کلی

فصل اول: در اقسام عقود و معاملات

فصل دوم: در شرايط اساسی برای صحت معامله

مبحث اول: در قصد طرفين و رضای آن ها

مبحث دوم: در اهلیت طرفین

مبحث سوم: در مورد معامله

مبحث چهارم: در جهت معامله

مبحث چهارم: در جهت معامله

فصل سوم: در اثر معاملات

مبحث اول: در قواعد عمومی

مبحث دوم: در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

مبحث سوم: در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

فصل چهارم: در بیان شرایطی که ضمن عقد می شود

مبحث اول: در اقساط شرط

مبحث دوم: در احکام شرط

فصل پنجم: در معملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

فصل ششم: در سقوط تعهدات

مبحث اول: در وفای به عهد

مبحث دوم: در اقاله

مبحث سوم: در ابراء

مبحث چهارم: در تبدیل تعهد

مبحث پنجم: در تهاتر

مبحث ششم: مالکیت ما فی الذمه

باب دوم: در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود

فصل اول: در کلیات

فصل دوم: در ضمان قهری

مبحث اول: در غصب

مبحث دوم: در اتلاف

مبحث سوم: در تسبیب

مبحث چهارم: در استیفاء

قانون مسئولیت مدنی

باب سوم: در عقود معینه

فصل اول: در بیع

مبحث اول: در احکام بیع

مبحث دوم: در طرفین معامله

مبحث سوم: در مبیع

مبحث چهارم: در آثار مبیع

فقره اول: در مالکیت مبیع و ثمن

فقره دوم: در تسلیم

فقره سوم: در ضمان درک

فقره چهارم: در تأدیه ثمن

مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن

فقره اول: در خیارات

فقره دوم: در احکام خیارات به طور کلی

فصل دوم: در بیع شرط

فصل سوم: در معاوضه

فقره اول: در اجاره خدمه و کارگر

فقره دوم: در اجاره متصدی حمل و نقل

فصل پنجم: در مزارعه و مساقات

مبحث اول: در مزارعه

مبحث دوم: در مسابقات

فصل ششم: در مضاربه

فصل هفتم: در جعاله

فصل هشتم: در شرکت

مبحث اول: در احکام شرکت

مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت

فصل نهم: در ودیعه

مبحث اول: در کلیات‌

مبحث دوم: در تعهدات امین

مبحث سوم: در عاریه

فصل دهم: در قرض

فصل یازدهم: در قمار و گروهبندی

فصل دوازدهم: در قمار و گروهبندی

فصل سیزدهم: در وکالت

مبحث اول: در کلیات

مبحث دوم: در تعهدات وکیل

مبحث سوم: در تعهدات موکل

مبحث چهارم: در طرق مختلفه انقضاء وکالت

فصل چهاردهم: در ضمان عقدی

مبحث اول: در کلیات

مبحث دوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له

مبحث سوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه

مبحث چهارم: در اثر ضامن بین ضامنین

فصل پانزدهم: در حواله

فصل شانزدهم: در کفالت

فصل هفدهم: در صلح

فصل هجدهم: در رهن

فصل نوزدهم: در هبه

قسمت سوم: در اخذ به شفعه

قسمت چهارم: در وصایا و ارث

باب اول: در وصایا

فصل اول: در کلیات

فصل دوم: در موصی

فصل سوم: در موصی به

فصل چهارم: در موصی له

فصل پنجم: در وصی

باب دوم: در ارث

فصل اول: در موجبات ارث و طبقات مختلفه ی ارث

فصل دوم: در تحقق ارث

فصل سوم: در شرایط و جمله از موانع ارث

فصل چهارم: در حجب

فصل پنجم: در فرض و صاحبان فرض

فصل ششم: در سهم الارث طبقات مختلفه وراث

مبحث اول: در سهم الارث طبقه اول

مبحث دوم: در سهم الارث طبقه دوم

مبحث سوم: در سهم الارث وراث طبقه سوم

مبحث چهارم: در ميراث زوج و زوجه

کتاب سوم: در مقررات مختلفه

جلد دوم: در اشخاص

کتاب اول: در کلیات

کتاب دوم: در تابعیت

کتاب سوم: در اسناد سجل احوال

کتاب چهارم:در اقامتگاه

کتاب پنجم: در غایب مفقودالاثر

کتاب ششم: در قرابت

کتاب هفتم: در نکاح و طلاق

باب اول: در نکاح

فصل اول: در خواستگاری

فصل دوم: قابلیت صحیح برای ازدواج

فصل سوم: در موانع نکاح

فصل چهارم: شرايط صحت نکاح

فصل پنجم: وکالت در نکاح

فصل ششم: در نکاح منقطع

فصل هفتم: در مهر

فصل هشتم: در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

باب دوم: در انحلال عقد نکاح

فصل اول: در امکان فسخ نکاح

فصل دوم: در طلاق

مبحث اول: در کلیات

مبحث دوم: در اقسام طلاق

مبحث سوم: در عدّه

کتاب هشتم: در اولاد

باب اول: در نسبت

باب دوم: در نگاهداری و تربیت فرزندان اطفال

باب سوم: در ولایت قهری پدر و جد پدری

کتاب نهم: در خانواده

فصل اول: الزام  به انفاق

کتاب دهم: در حجر و قیومت

فصل اول: در کلیات

فصل دوم: در موارد نصب قیم و ترتیب آن

فصل سوم: در اختیارات وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن

فصل چهارم:

فصل پنجم:

جلد سوم: در ادله اثبات دعوی

کتاب اول: در اقرار

باب اول: در شرايط اقرار

باب دوم: در آثار اقرار

کتاب دوم: در اسناد

کتاب سوم: در شهادت

باب اول: در موارد شهادت

باب دوم: در شرايط شهادت

کتاب چهارم: در امارات

کتاب پنجم: در قسم

ثبت دیدگاه برای “کتاب حقوق مدنی (شرح جامع قانون مدنی) بیات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه

کتاب حقوق مدنی (شرح جامع قانون مدنی) بیات

230.000تومان

افزودن به سبد