loader-img
loader-img-2
کتابانه
کتابانه

کتاب آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) - آشوری

5 / -
وضعیت کالا : آماده ارسال
قیمت :
33,000 تومان
* تنها 5 عدد در انبار باقی مانده
افزودن به سبد خرید

کتاب آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) به تالیف محمد آشوری توسط نشر سمت به چاپ رسیده است.

آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و مقرراتی است که برای کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، میانجی ‌گری، صلح میان طرفین، صدور رأی، راه‌های اعتراض به آراء، اجرای آرای قضایی، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی، رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع شده است. قوانین کیفری معمولا با هدف حفظ نظم و صیانت ازارزش های حاکم بر یک جامعه تدوین می شود و بدیهی است که این ارزش ها اهمیتی یکسان ندارند، به همین دلیل نادیده گرفتن آن ها واکنش های مختلفی را از سوی جامعه به دنبال دارد. کتاب "آیین دادرسی کیفری (جلد اول)" از مجموعه ای دو جلدی است و جلد اول آن دارای دو فصل می باشد.

 

فهرست


دفتر نخست: تحقیقات مقدماتی   فصل اول: کلیات   مبحث اول: تعاریف و ضرورت تحقیقات مقدماتی مبحث دوم: اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی و جایگاه قاضی تحقیق یا...   گفتار اول: ضرورت بی طرفی قاضی تحقیق گفتار دوم: آزادی در انتخاب نوع اقدام تحقیقی گفتار سوم: ضرورت استقلال بازپرس نسبت به دادستان و دادگاه گفتار چهارم:ضرورت تسریع در انجام دادن تحقیقات   فصل دوم: ویژگی های تحقیقات مقدماتی   مبحث اول: ویژگی های کلاسیک   گفتار اول: کتبی بودن تحقیقات گفتار دوم:غیر علنی و سری بودن تحقیقات مقدماتی گفتار سوم: غیر ترافعی بودن گفتار چهارم: هویت متهم در تحقیقات مقدماتی گفتار پنجم: حفظ راز شغلی   مبحث دوم: جایگاه قاضی تحقیق در حقوق فرانسه   گفتار اول: قبل از اصلاحات سال 1958 گفتار دوم: استقلال قاضی تحقیق در آیین دادرسی کیفری 1958 گفتار سوم: نوسانات ناظر به اختیارات مقام تعقیب و تحقیق در حقوق ایران گفتار چهارم: جایگاه قاضی تحقیق در قانون آیین دادرسی دادگاه های...   فصل سوم: صلاحیت مراجع کیفری   مبحث اول: کلیات مبحث دوم: صلاحیت برون مرزی در قانون مجازات اسلامی   مبحث سوم: صلاحیت برون مرزی در ارتباط با برخی کنوانسیون ها و...   گفتار اول: قانون هواپیمایی کشوری گفتار دوم: کنوانسیون توکیو   مبحث چهارم: صلاحیت برون مرزی از دیدگاه حقوق فرانسه   مبحث پنجم: صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی (ICC)   گفتار اول: صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین المللی گفتار دوم: جرایم داخل در صلاحیت دیوان (صلاحیت ذاتی)   مبحث ششم: صلاحیت درون مرزی مراجع کیفری   گفتار اول: صلاحیت محلی مراجع کیفری گفتار دوم: صلاحیت ذاتی مراجع کیفری گفتار سوم: صلاحیت شخصی گفتار چهارم: حل اختلاف در صلاحیت   مبحث هفتم: رد بازپرسان و قضات عهده دار امر تحقیق   فصل چهارم: اقدامات تحقیقی و ضوابط لازم الرعایه   مبحث اول: تحقیق از اصحاب دعوا   گفتار اول: تحقیق از شاکی گفتار دوم: ضوابط ناظر به احضار و جلب متهم گفتار سوم: تحقیق از متهم   مبحث دوم: استماع اظهارات شهود   گفتار اول: اشخاصی که می توان اظهارات آن ها را به عنوان... گفتار دوم: تشریفات لازم الرعایه گفتار سوم: جرح و تعدیل شهود گفتار چهارم: برخورداری شاهد از معاضدت وکیل مدافع   مبحث سوم: معاینات و تحقیقات محلی   گفتار اول: قواعد ناظر به معاینات محلی گفتار دوم: ضوابط لازم الرعایه در مورد ضبط اشیاء گفتار سوم: استرداد اشیاء ضبط شده گفتار چهارم: ضبط مراسلات و ثبت مکالمات تلفنی گفتار پنجم:مقررات ناظر به شنود تلفنی در فرانسه   مبحث چهارم: تفتیش منزل و ضبط آلات و ادوات جرم   گفتار اول: ضوابط لازم الرعایا به هنگام ورود و بازرسی منزل گفتار دوم: مصونیت اماکن و منازل مأموران سیاسی   مبحث پنجم: نیابت قضایی و نمایندگی   گفتار اول: نیابت قضایی گفتار دوم: نمایندگی   مبحث ششم: قرار تأمین خواسته   فصل پنجم: بازداشت های غیرقانونی و قرارهای تأمینی ناظر به برخی حقوق و ...   مبحث اول: بازداشت های قانونی و مصادیق آن در قوانین موضوعه   گفتار اول: جرم موضوع ماده 583 ق. م. ا گفتار دوم: جرم موضوع ماده 575 ق. م. ا   مبحث دوم: بازداشت موقت   گفتار اول: کلیات گفتار دوم: تاریخچه و انتقادات ناظر بر بازداشت موقت گفتار سوم: اهداف بازداشت موقت مبحث سوم: سایر قرارهای تأمینی (جایگزین های بازداشت موقت)   گفتار اول: اخذ کفیل گفتار دوم: قرار وثیقه گفتار سوم: التزام به حضور با قول شرف   دفتر دوم: کلیات ناظر به ادله اثبات دعوای کیفری   فصل اول: کلیات و ارزش اثباتی ادله (حقوق مقایسه ای)   مبحث اول: تعاریف، جایگاه و اهمیت دلیل در امور کیفری   گفتار اول: پراکندگی ادله اثبات گفتار دوم: تعاریف   مبحث دوم: فرض برائت و تأثیر آن بر ادله کیفری   گفتار اول: تاریخچه و جایگاه فرض برائت گفتار دوم: اهم آثار فرض برائت فصل دوم: اهم مسائل مربوط به ادله اثبات کیفری   مبحث اول: تکلیف به تحصیل و ارائه دلیل   گفتار اول: آنچه دادستان مکلف به اثبات آن است گفتار دوم: متهم  و قاعده البینه علی المدعی   فصل سوم: ادله ی معتبر در امور کیفری     مبحث اول: تحدیدات تقنینی   گفتار اول: اثبات جرم از طرق خاص گفتار دوم: دلایل فاقد ارزش اثباتی فصل چهارم: ارزیابی دلایل   مبحث اول: نظام ادله ی قانونی   گفتار اول: جایگاه و سلسله مراتب دلایل در نظام ادله قانونی گفتار دوم: شکنجه متهم برای اخذ اقرار گفتار سوم: آثار مترتب بر اقرار و انکار متهم   مبحث دوم: سیستم اقناع وجدانی قاضی   مبحث سوم: مبانی قانونی ارزیابی آزاد دلایل   مبحث چهارم: تحدیدات و استثنائات   مبحث پنجم: ادله اثبات جرم در قوانین موضوعه ایران (قبل و بعد از انقلاب)   منابع و مآخذ نمایه

 

 

برشی از متن کتاب


1.تحقیقات مقدماتی: تحقیقات مقدماتی در معانی مختلفی به کار می رود ولی در معنای وسیع، می توان آن را در مقابل رسیدگی ها و جستجوهای نهایی که در جلسه دادگاه به عمل می آید قرارداد. از مطالعه تاریخ حقوق کیفری چنین بر می آید که به طور کلی در نظام های تفتیشی، تحقیقات مقدماتی نه فقط از اهمیت خاصی برخوردار است، بلکه مدت آن نیز اغلب بسیار طولانی است و پایان  یافتن آن به میل و اراده قضات تحقیق بستگی دارد. علاوه بر این، بخش مهمی از مقررات دادرسی در نظام های تفتیشی به مرحله تحقیقات اختصاص می یابد؛ قوانینی که ضمن تحدید حقوق و آزادی های فرد مظنون و متهم، بیشتر ناظر بر تشریح و تبیین اختیارات بازجویان و قضات تحقیق در این مرحله از دادرسی کیفری است. این شیوه انجام تحقیقات مقدماتی با تعدیل های فراوانی که در آن صورت گرفته در بسیاری از نظام های مختلف نیز مشهود می باشد... 2.کلیات ناظر به ادله اثبات دعوای کیفری: دلیل وسیله اثبات حقیقت و در صورت امکان واقعیت یک امر است و بنابرین ادله اثبات به ویژه در امور کیفری از اهمیت و ویژگی های خاصی برخوردارند. طرح دعوا از سوی قدرت عمومی علیه کسی که بی گناهی او به موجب فرض برائت مفروض است و محکوم کردن او به مجازات با توسل به هر وسیله ای تحت عنوان دلیل پذیرفته نیست. چنین عملکردی نه فقط با موازین عدالت سازگاری ندارد بلکه تولی فاسد آن در نهایت متوجه دستگاه عدالت کیفری و جامعه شده و به استناد شواهد تاریخی بی اعتمادی شهروندان به دستگاه قضایی و موجبات توسل آنان به انتقام خصوصی را فراهم خواهد آورد. بدین ترتیب، از یک سو باید دلایل معتبر و واجد ارزش اثباتی از سوی قانون گذار و در صورت ضرورت از طریق رویه قضایی مشخص شود تا اصحاب دعوا از ارائه دلایلی که فاقد ارزش قضایی است امتناع کنند و از سوی دیگر، شیوه های صحیح بدست آوردن دلایل معتبر و ضوابط خاص لازم الرعایه به آن ها و یا دست کم شیوه های مذموم و ناپسند تحصیل دلیل از طرف قانون گذار بیان و ارائه شود... کتاب "آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)" شامل مسائل و مطالب مفید برای دانشجویان رشته حقوق می باشد.

(ویــــــراســــــت چهـــــــارم) مؤلف: محمد آشوری انتشارات: سمت

 


محمد آشوری


ثبت دیدگاه


دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که دیدگاهی برای "کتاب آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) - آشوری" می نویسد

آخرین بازدید های شما

۷ روز ضمانت بازگشت وجه ۷ روز ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصالت کالا ضمانت اصالت کالا
۷ روز هفته ۲۴ ساعته ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
امکان پرداخت در محل امکان پرداخت در محل
امکان تحویل در محل امکان تحویل در محل