کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته فنی و مهندسی | سمت

39,000تومان

کتاب ارشد و دکتری ریاضیات مهندسی مدرسان شریف

295,000تومان

کتاب بلورشناسی اثر محمد یزدی

15,000تومان

کتاب وسایل اندازه گیری و کنترل در فرایندهای شیمیایی، متالوژی و معدنی

2,500تومان

کتاب فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمرسانا – اس.ام.زی | سدیر عابدی

40,000تومان

کتاب ریاضیات مهندسی – عسگر عراقی زاده

10,000تومان

کتاب کارشناسی ارشد مکانیک سیالات – مدرسان شریف

45,000تومان

کتاب راهیان ارشد بانک سوالات مهندسی مواد

12,000تومان

کتاب راهیان ارشد مهندسی مواد (کتاب اول)

21,000تومان

کتاب راهیان ارشد مهندسی مواد (کتاب دوم)

6,500تومان

کتاب راهیان ارشد مهندسی مواد (کتاب سوم)

12,000تومان

کتاب راهیان ارشد مهندسی مواد (کتاب چهارم)

11,000تومان

کتاب راهیان ارشد مهندسی مواد (کتاب پنجم)

5,700تومان

کتاب راهیان ارشد مهندسی مواد (کتاب ششم)

7,500تومان

کتاب ارشد خواص مکانیکی مواد مدرسان شریف

4,500تومان

کتاب ارشد خواص فیزیکی مواد مدرسان شریف

9,000تومان

کتاب ارشد طراحی راکتورهای شیمیایی مدرسان شریف

9,500تومان

کتاب ارشد زبان تخصصی ویژه رشته مهندسی مواد مدرسان شریف

9,200تومان

کتاب راهیان ارشد انتقال حرارت

40,000تومان

کتاب کاردانی به کارشناسی علم مواد – مدرسان شریف

6,500تومان

کتاب تکنیک جداول و استاندارد فلزات – فالک | خیراندیش

6,700تومان

کتاب طراحی اتصالات جوشکاری – هیکس | قلیزاده میانکوه

2,500تومان

کتاب تکنولوژی جوشکاری 2 (متالورژی) – کوکبی

17,000تومان

کتاب تکنولوژی جوشکاری و قوس الکتریکی | مهدوی فرد

3,800تومان