کتاب درآمدی بر مدل سازی در علوم رفتاری – خنیفر

25,000 تومان

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

نویسندگان: حسین خنیفر – حامد بردبار

انتشارات: علمی و فرهنگی

کتاب درآمدی بر مدل سازی در علوم رفتاری اثر حسین خنیفر و حامد بردبار توسط انتشارات علمی و فرهنگی به چاپ رسیده است.

“علوم رفتاری” یکی از مباحث مطرح در حوزه ی علوم انسانی است و در برگیرنده ی تمامی رشته‌هایی می باشد که به پژوهش و بررسی در فعالیت ها و کنش های میان ارگانیسم های یک دنیای طبیعی می ‌پردازند. این علم که آنالیزهای سیستمی و بررسی های مربوط به حیوانات و انسان ها را شامل می شود، از طریق مشاهدات تجربی طبیعی کنترل شده و فرمول ‌بندی های دقیق به دست می آید. مانند علوم مربوط به روان‌شناسی، علوم شناختی و مردم‌شناسی؛ مقوله ی “مدل سازی” در علوم رفتاری یکی از مباحث مهم و قابل بحث در میان پژوهشگران است که موضوعیت کتاب حاضر را نیز تشکیل می دهد؛ مولفان، اطلاعات مهم و مفیدی را در رابطه با مدل سازی، بررسی مدل های موجود در آن و همچنین ارتباط بین این مدل ها با حوزه ی علوم رفتاری و نیز حرکت میان رشته ای را به مخاطب ارائه می دهند. محتویات متن این اثر، بر اساس طرح، جست و جوی اطلاعات، مطالعات بومی و بین المللی، فصل بندی، تالیف و ویرایش اولیه، اضافه ها و تکمیل مباحث و ویرایش مجدد، نظر سنجی از خبرگان و نیز بهره گیری فراوان از ارشادها و راهنمایی های آن ها و اصلاحات و ویرایش نهایی جهت مطالعه و بهره مندی هرچه بیش تر و مفیدتر برای خواننده فراهم شده است و در برگیرنده ی 11 فصل تحت عناوین زیر می باشد:
1. مفهوم شناسی و واژه کاوی «مدل» در مطالعات رفتاری، 2. چیستی و مفهوم کاوی علوم رفتاری، 3. ویژگی های مدل ساز، 4. مناسبات میان مدل، نظریه و شبیه سازی، 5. تفاوت ها و شباهت های مدل، الگو، چارچوب نظری و طراحی، 6. گونه شناسی مدل ها، 7. مبانی مدل سازی کاربردی، 8. نقش داده کاوی و سیستم های اطلاعاتی در مدل سازی، 9. تفارق ها و اشتراک های مدل سازی کمی و کیفی فصل دهم: مدل سازی سازمان، 10. مدل سازی سازمان، 11. مدل سازی بر اساس روش های پژوهش کمی و کیفی

 

اطلاعات بیشتر

ابعاد 140 × 215 mm
تعداد صفحات

سال انتشار

قطع

نوع جلد

نوبت چاپ

فهرست

سپاس نامه

پیشگفتار مولفان

فصل اول: مفهوم شناسی و واژه کاوی «مدل» در مطالعات رفتاری

مقدمه

کاربردهای مدل

ریشه شناسی واژه ی مدل

مدل از دیگاه برخی صاحب نظران

جنبه ی استعاری مدل

نماد در مدل سازی

مدل و دنیای واقعی

مدل در علوم سیستمی

مدل از نگاه فیلسوفان متاخر (پوپر و بودون)

مناسبات مدل و سیستم

ارتباط مدل ها با حقیقت

ویژگی های اساسی مدل ها

حدود پیچیدگی و ساده سازی در مدل ها

محاسن مدل

معایب مدل

اهداف مدل

وطایف مدل

نقش مدل

ارکان مدل

توسعه ی مدل

نتیجه گیری

پرسش ها

فصل دوم: چیستی و مفهوم کاوی علوم رفتاری

مقدمه

واژه کاوی رفتار

موضوع رفتار

رفتار سازمانی

موضوع علوم رفتاری و رفتار سازمانی

فواید رشته ی رفتار سازمانی

مباحث رفتار سازمانی

اهداف رفتار سازمانی

به کارگیری نظریه های علوم رفتاری

مدل ساز علوم رفتاری

حوزه های مربوط به علوم رفتاری

نتیجه گیری

پرسش ها

فصل سوم: ویژگی های مدل ساز

مقدمه

ویژگی های اخلاقی و حرفه ای اولیه ی مدل ساز

ویژگی های تخصصی و اخلاقی مدل ساز

داشتن نگرش سیستمی

قدرت تخیل

تفکر مثبت

خلاقیت و نوآوری

آینده نگری

صبر و شکیبایی

حقیقت جویی و دوری از فایده جویی صرف

بهره مندی از تفکر انتقادی

تفکر باز

خودسامان دهی

برون گرایی

کنجکاوی

سخاوت علمی و دوری از نخست و بخل علمی

پرتحرک بودن

همت مضاعف داشتن

بهره مندی از تفکر انتزاعی

تسلط نسبی بر رایانه

نتیجه گیری

پرسش ها

فصل چهارم: مناسبات میان مدل، نظریه و شبیه سازی

مقدمه

تاریخچه ی واژه ی «تئوری» (نظریه)

نظریه ها درباره ی «نظریه»

منشا و ویژگی های نظریه ها

کارکردهای نظریه

نظریه و روش

نظریه و عمل

نظریه و یادگیری

ارتباط نظریه ها با داده ها

مقایسه ی جهان های هرمنوتیکی و نظری

فرایند نظریه پردازی

رابطه ی مدل و نظریه

مدل ها در دانش فیزیک

شبیه سازی

ضرورت شبیه سازی

فرایند شبیه سازی

کاربرد شبیه سازی

مزیت های شبیه سازی

نتیجه گیری

پرسش ها

فصل پنجم: تفاوت ها و شباهت های مدل، الگو، چارچوب نظری و طراحی

مقدمه

چارچوب نظری

ویژگی های چارچوب نظری

کاکردهای چارچوب نظری

نتیجه گیری

پرسش ها

فصل ششم: گونه شناسی مدل ها

مقدمه

انواع دسته بندی ودل ها

انواع مدل ها در ژنومورفولوژی

مدل های فیزیکی و انواع آن

مدل های شمایلی

مدل های قیاسی

مدل های نمادین

طبقه بندی مدل ها بر حسب وظیفه

طبقه بندی شش گانه ی مدل ها

مدل و شاخص

مدل ها در علوم ادراکی و اجتماعی (حوزه ی رفتار)

طبقه بندی مدل ها در ریاضیات

طبقه بندی سیستمی مدل ها

مدل های شاخه ای

نتیجه گیری

پرسش ها

فصل هفتم: مبانی مدل سازی کاربردی

مقدمه

هدف اصلی مدل سازی

سایر اهداف مدل سازی

اهمیت مدل سازی

مدل سازی به منزله ی هنر آفرینش مجدد

فرایند شناسی مدل

تعریف های مدل سازی

ویژگی های اصلی مدل سازی

ماهیت مدل سازی

مراحل مقدماتی مدل سازی

خطاهای مدل سازی

فرایند مدل سازی سیستمی

مدل سازی بر اساس توالی گام ها

گام اول: تعریف مساله

گام دوم: جمع آوری  داده ها و اطلاعات

گام سوم: ساخت مدل

گام چهارم: بررسی صحت عمل کرد مدل و ارزیابی آن

گام پنجم: حل مدل

گام ششم: ارائه ی نتایج

گام هفتم: به کار گیری مدل

مراحل مدل سازی بر اساس تفکیک فعالیت های مدل سازی

اصول و مبانی کیفی مدل سازی

اصول ده گانه ی دستوری در مدل سازی

آثار و نتایج مدل سازی

ارتباط بین مدل سازی ریاضی و علوم رفتاری

مسائل فنون مدل سازی ریاضی

آفت های مدل سازی

راه کارهای از بین بردن آفت های مدل سازی با استعانت از اصول اخلاقی

نتیجه گیری

پرسش ها

فصل هشتم: نقش داده کاوی و سیستم های اطلاعاتی در مدل سازی

مقدمه

فناوری اطلاعات

سیستم اطلاعاتی

ویژگی های اطلاعات لازم برای مدل سازی

ویژگی های سیستم اطلاعات اثربخش برای مدل سازی

نقش سیستم های اطلاعاتی در مدل سازی

نقش سیستم های خبره در مدل سازی

داده کاوی

مراحل فرایندکشف دانش و جایگاه داده کاوی

کارکردها و وظایف داده کاوی

کاربرد داده کاوی در مدل سازی

نتیجه گیری

پرسش ها

فصل نهم: تفارق ها و اشتراک های مدل سازی کمی و کیفی

مقدمه

مدل سازی کیفی

شباهت ها و تفاوت های مدل سازی کمی و کیفی

مدل سازی معادلات ساختاری

تاریخچه ی مدل سازی معادله ی ساختاری

نتیجه گیری

پرسش ها

فصل دهم: مدل سازی سازمان

مقدمه

مدل سازی سازمان

تخفیفات، تئوری ها و مدل های چند سطحی در سازمان

اصول تئوری سازی چند سطحی

انواع مدل های چند سطحی

مدل های تک سطحی

مدل های بین سطحی

نتیجه گیری

پرسش

فصل یازدهم: مدل سازی بر اساس روش های پژوهش کمی و کیفی

مقدمه

پژوهش کمی

پژوهش کمی و محدودیت های تحقیق

پژوهش کیفی

تفاوت پژوهش کمی با پژوهش کیفی

قیام علیه کمیت زدگی

اجزای اصلی تشکیل دهنده ی پژوهش کیفی

شیوه های گردآوری اطلاعات در پژوهش کیفی به منظور مدل سازی

انواع پژوهش کیفی

  1. تحلیل محتوا
  2. پژوهش های مبتنی بر نظریه ی بازکاوی (نظریه ی بنیادین، نظریه ی مبنایی و نظریه ی داده بنیاد)
  3. روش شناسی کیو
  4. پدیدار شناسی
  5. نشانه شناسی
  6. تاویل شناسی یا هرمنوتیک

نتیجه گیری

پرسش ها

پیوست ها

پیوست 1. مثالی از نحوه ی تکمیل و پیشرفت مدل ها (مدل کارآفرینی اجتماعی)

پیوست 2. خلاصه ای از مدل های مدیریتی برای راه اندازی یک کسب و کار

پیوست 3. مدل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی

پیوست 4. مدل های ساخته شده در زمینه ی فرهنگ سازمانی به همراه شاخص های آن

پیوست 5. مدل عوامل موثر در تعهد حرفه ای

پیوست 6. مدل تطبیقی و همگنی ویژگی های کارآفرینان و مولفه های اخلاقی

پیوست 7. مدل فطری هیجان، سکون و بی رغبتی پلوچیک

پیوست 8. مدل مفهومی استراتژی های تعاملی پیشوایان دینی در مدیریت سیاسی

پیوست 9. مدل سه شاخگی

پیوست 10. الگوی مدیریت بومی مبتنی بر دیدگاه امام علی (ع) با استفاده از مدل سه شاخگی

پیوست 11. بررسی رابطه ی بین تیپ های شخصیتی و سبک های رهبری مدیران (مطالعه ی موردی: سازمان جهاد کشاورزی قم)

نمونه مدل های مستخرج از پایان نامه

پایان نامه 1. «بررسی تاثیر ابعاد سرمایه ی فکری بر کاهش رفتارهای مخرب سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه ی 14 تهران»

پایان نامه 2. «بررسی رابطه ی بین هوش عاطفی مدیران و رضایت شغلی کارکنان (مطالعه ی موردی: سازمان تامین اجتماعی استان قم)»

پایان نامه 3. «طراحی و تبیین الگوی ارزیابی عمل کرد مراکز کارآفرینی»

پایان نامه 4. «طراحی مدل خط مشی گذاری در نظام آموزش کارآفرینی در ایران»

فرهنگ اصطلاحات

واژه نامه ی انگلیسی به فارسی

Be the first to review “کتاب درآمدی بر مدل سازی در علوم رفتاری – خنیفر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه

مكان گيرنده

کتاب درآمدی بر مدل سازی در علوم رفتاری - خنیفر

25,000 تومان

افزودن به سبد